Category Blog

stanowisko pracy

Niezależnie od zakładu pracy, zgodnie z narzuconymi odgórnie normami oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca musi koniecznie zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania zawodu. Jedną z takich spraw jest zastosowanie odpowiedniego w danym miejscu oświetlenia elektrycznego. Normą, która obecnie dotyczy oświetlenia elektrycznego jest PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, w której są jasno określone wymogi dotyczące dopasowania natężenia światła elektrycznego do danego stanowiska pracy w taki sposób, aby nie utrudniało ono w żaden sposób wykonywania prac. Nie może ono być zatem ani zbyt ciemne, ani też zbyt jasne i w związku z tym należy wykonać odpowiednie pomiary oświetlenia. Zgodnie z normą minimalne natężenie źródła światła dla przestrzeni, w których wykonywana jest praca wynosi 200 lx, dla przestrzeni nieroboczych natężenie powinno wynosić nie mniej jak 20 lx.

Pomiar wentylacji

Zgodnie z polskim prawem pomiary wentylacji muszą być regularnie przeprowadzane. Pomiar wentylacji mechanicznej przebiega dość szybko i opiera się na sprawdzeniu, czy instalacja spełnia wszelkie wymagania. Podczas kontroli sprawdza się zarówno wydajność wentylacji nawiewnej, wentylacji wyciągowej, jak i poziom emitowanego hałasu.

pomiar

Zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach to temat, który  jest aktualny przez cały rok. Badanie mikroklimatu w zamkniętych przestrzeniach podyktowane jest chęcią zapewnienia poczucia komfortu. Odpowiedni mikroklimat dopasowany jest do wykonywanych w pomieszczeniu czynności, a także wieku osób w nim przebywających oraz pory roku.

badanie powietrza

Jakość powietrza atmosferycznego oraz wypełniającego przestrzeń zakładów pracy nie zawsze jest zadowalająca. Jest to spowodowane obecnością pyłów – szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi.

pomiar hałasu

Poziom hałasu ma ogromny wpływ na samopoczucie człowieka, dlatego też miejsce pracy powinno być odpowiednio dostosowane pod tym względem. Obowiązek określenia czynników szkodliwych leży po stronie pracodawcy. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób należy wykonać pomiar hałasu, aby zapewnić wszystkim zatrudnionym bezpieczne stanowisko pracy.

Badania Środowiskowe

Witamy na naszym blogu